CRS-01 Kursusel "Student-Centered Education: Making Learning Exciting and Long Lasting" osalemine

Vastuvõttev partner:  Europass Teacher Academy, Valencia 

Õpirände toimumise aeg: 2.-7.10.2023

Osaleja: koolijuht 

Õpirände eesmärk: Õppida hindamise rollist (vajalikkusest?) õpilasekeskses õpetamises

Õpiväljundid:

  • Laiem arusaamine hariduse üleminek õpetajakeskselt paradigmalt õpilasekesksele paradigmale.
  • Oskus kohandada õppetunde vastavalt õpilase õpivajadustele ja -viisidele.
  • Oskus tuvastada ja hinnata tänapäeva väljakutsetest tulenevaid sotsiaalseid oskusi ja võtmepädevusi  (autonoomia, kriitiline mõtlemine ja probleemide lahendamise oskused) ning anda tagasisidet. 
  • Oskus kasutage ülesandeid, audiovisuaalseid tööriistu ja projekte, et tõsta õpilaste uudishimu ja loovust ning saavutada õpitulemusi. 
  • Tunda ümberpööratud klassiruumi meetodi ning projektipõhise õppimise põhimõtteid. 
  • Oskus kasutada erinevat tüüpi õppetegevusi soovitud õpitulemuste saavutamiseks; jälgida õpilaste sooritust ja anda edasiviivat tagasisidet.

Kursuse programm

Day 1 – Student-centered learning and effective teaching

• Introduction to the course, the school, and the external week activities;

• Icebreaker activities;

• Presentations of the participants' schools;

• Student-centered methods: its components and its advantages.

Day 2 – Motivation and Collaboration

• Motivation in learning; When are activities meaningful for students?

• Feedback and assessment – tools for motivation or demotivation? Different types of feedback.

• Collaborative and cooperative activities.

Day 3 – The Flipped Classroom

• Learning inside and outside of the classroom;

• Flipped Classroom: what is it? What are its advantages?

• Creating and using videos effectively.

• Setting tasks to achieve desired learning outcomes – how to measure and assess the achievment?

Day 4 – Project-based learning

• Designing PBL;

• Aim, identity and structure of PBL;

• Monitoring students' perfomance and providing feedback.

Day 5 – Sharing insights

• Scaffolding new knowledge;

• Assessment and feedback of different learning activities.

Day 6 – Course closure & cultural activities

• Digital tools for assessment.

• Course evaluation: round-up of acquired competencies, feedback, and discussion;

• Awarding of the course Certificate of Attendance.

Kokkuvõte koolitusest

Hindamise teema on õpetajate, koolijuhtide ja lapsevanemate hulgas alati erinevaid emotsioone tekitanud. On ju vanemad põlvkonnad harjunud 5-pallise hindamissüsteemiga, viimastel aastatel rohkem kasutamist leidnud kujundav hindamine on neile tihti arusaamatu. Seetõttu otsustasin osaleda Erasmus+ projekti "Meisterlike õppijate arenguprogramm" raames koolitusel, mis hindamise teemat veidi sügavamalt lahkaks. Koolitus toimus Valencias, Europass Teacher Academy's.

Kursusel uurisime, kuidas muuta õppimine nii huvitavaks, et õpimotivatsioon ei kaoks ja õppimise eesmärk ei oleks hinnete saamine. Koolitus keskendus õppijale, eelkõige õppija motivatsioonile, selle hoidmisele, õppija igakülgsele toetamisele ning pidevale tagasisidestamisele. Läbiv küsimus oli õpetamismeetodite valikul ja õpetaja tegevusel õpilase õppimise protsessis, tulenevalt motivatsiooniteooriatest ning tänapäevaste õppijate eripäradest. Tutvusime mitmete aktiivõppe meetoditega (projektipõhine õpe, probleemõpe, koosõppimine, ümberpööratud klassiruum, mängude kasutamine, õppevideote loomine ja kasutamine). Fookus oli mõtestatud õppimisel ja pideval tagasisidestamisel (enesehindamine, õpetaja tagasiside, kaaslase tagasiside) kogu õppimise protsessi jooksul.

Kursusel osalejate õppimine toimus samuti aktiivõppe meetodeid kasutades. Erinevaid käsitlusi arutati grupis, analüüsiti iga osaleja praktilisest kogemusest lähtudes. Toimus mitmeid praktilisi juhtumiarutelusid, vürtsi lisasid ka kursusel osalejate juhtumianalüüsid. Toimusid ka praktilised harjutused nii klassiruumis kui linnaruumis.

Eelmisel õppeaastal pusisime kaua oma kooli hindamise korralduse kallal, kujundava hindamise osakaalu sai oluliselt rohkem tähtsustatud. Sain kursuselt kindluse, et oleme kujundavasse hindamisse suhtumisel õigel teel. Sügav õppimine, mille käigus jäävad teadmised mällu olulisemalt pikemaks ajaks, toimub pideva tagasisidestamise abil, mitte ühekordselt hindeliseks kontrolltööks õppides. Õppimise mõtestamine asjakohaste aktiivõppe meetodite kasutamise abil on õpetaja peamine ülesanne.

Valencia on teadagi paella sünnimaa ja pealelõunased ajad jäid kohalike vaatamisväärsuste ja maitsetega tutvumiseks. Lisaks hispaania ja kohalikule valencia keelele harjus kõrv ka saksa keelega, sest kogu ülejäänud grupp koosnes Saksamaalt saabunud õpetajatest.

Kajastus kooli kodulehel https://www.kpk.edu.ee/et/uudised/hindamine-vrs-tagasisidestamine

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started